OGŁOSZENIE

20 04 . 2019
21 04 . 2019
17°C
  1. Startseite
  2. Hotel
  3. OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie Spółki Grand BALTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Dźwirzynie

na badanie sprawozdania finansowego za lata 2018-2019

oraz na okres trzyletni 2018-2020

 

Spółka Grand BALTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Dźwirzynie (78-131), przy ul. Wyzwolenia 29, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000375958 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 671-18-00-117 ogłasza pisemny konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2018-2019 oraz opcjonalnie na okres trzyletni 2018-2020.

 

Przedmiotem oferty jest:

  1. Badanie  sprawozdania finansowego za lata  2018-2019 oraz opcjonalnie na lata 2018-2020 Spółki Grand BALTIC  Sp. z o.o. wraz z pełnym sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
  2. Sporządzenie pełnego sprawozdania biegłego rewidenta w liczbie 4 oryginalnych egzemplarzy oraz raportu w liczbie 4 oryginalnych egzemplarzy – przekazanych protokołem odbioru sprawozdania finansowego za lata 2018-2019  oraz opcjonalnie za lata 2018-2020.

 

Warunki udziału:

  1. Przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat usług badania sprawozdania finansowego spółek prowadzących podstawową działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD pod symbolem 55.10.Z ( hotele i podobne obiekty zakwaterowania)  które podlegały ustawowemu obowiązkowi badania;
  2. Wykonanie zadania w siedzibie jednostki. 

 

Oferta powinna zawierać :

  1. Proponowana cena za wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego za lata 2018-2019 oraz opcjonalnie za okres trzyletni 2018-2020
  2. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 7.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.z 2009r. Nr.77 poz.649 z późn zm.).

 

Proponowany termin realizacji badania sprawozdania finansowego za lata 2018-2020 :

od  11.02.2019r.  do  01.04.2019r.

od  10.02.2020r.  do  31.03.2020r.

od  10.02.2021r.  do  31.03.2021r.

 

Oferty należy składać do dnia 25.09.2018r. do godziny 10.00 w siedzibie Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zarzad@havethotel.pl

 

Wyłoniony podmiot przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów uprawniających do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, bądź odpis z właściwego rejestru gospodarczego.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Agnieszka Maszner tel. 664 740 120

 

Dźwirzyno, dnia 23.08.2018r.

Zarząd Spółki Grand BALTIC

Wochenende am Meer

Bleiben Sie auf dem Laufenden, abonnieren Sie den Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen